Antykwariat Internetowy

Antykwariat Internetowy In Nomine - ciekawa literatura, dobre ceny!

Skupujemy i sprzedajemy książki, albumy, atlasy, encyklopedie i inne księgozbiory

  Strona główna
Informacja dla Klientów Antykwariatu Internetowego "In Nomine"
dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE firma NET System Igor Białogoński, działając jako właściciel Antykwariatu Internetowego "In Nomine", przekazuje niniejsze informacje dot. zasad przetwarzania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych będących Klientami Antykwariatu "In Nomine".

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO), czyli podmiotem który decyduje o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma NET System Igor Białogoński z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 51 lok. 613, 25-363 Kielce, NIP: 657-115-24-91, REGON: 260579547, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Adres e-mail: biuro@innomine.pl

Adres pocztowy:

NET System Igor Białogoński
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613

Telefon: 605 525 305

Skąd mamy Twoje dane osobowe lub jak będziemy je pozyskiwali?

Twoje dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:

 1. dane pozyskane od serwisu Allegro, za pośrednictwem którego dokonałeś lub dokonasz zakupu towarów pochodzących z naszego konta;
 2. dane przekazane bezpośrednio od Ciebie w wyniku kontaktu osobistego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej;
 3. dane przekazane w wyniku odkupienia od Ciebie książek i/lub innych przedmiotów pochodzących m.in. z likwidacji lub wyprzedaży prywatnych bibliotek domowych, na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży.
Bazę danych osobowych Klientów będziemy powiększali w wyniku realizacji kolejnych zamówień i transakcji.

Jaki jest cel i regulacje prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę NET System Igor Białogoński?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdyż jest to niezbędne do realizacji zamówień (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) dla następujących celów:
  1. obsługi składanych przez Ciebie zamówień dotyczących sprzedawanych przedmiotów z oferty Antykwariatu "In Nomine",
  2. obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,
  3. przechowywania danych dla celów archiwalnych.
 2. W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO), w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji.
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
  1. opracowywania i analizy ogólnych statystyk dotyczących sprzedaży przedmiotów (wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Administratora),
  2. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  4. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w używanych przez nas systemach, w tym profilowaniu.
Wszelkie informacje stanowiące Twoje dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim.

Jakie przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. Imię i Nazwisko,
 2. Adres,
 3. Adres poczty elektronicznej e-mail,
 4. Numer telefonu (kontaktowy),
 5. Nick (nazwa użytkownika) na portalu Allegro.

Czy powierzamy komuś Twoje dane osobowe?

Tak - jeśli to będzie konieczne do realizacji składanych zamówień, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom - którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu obsługi zamówień,
 • podmiotom przetwarzającym powierzone dane osobowe w celu realizacji i dostawy zamówień, w tym: partnerom technologicznym świadczącym dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka wiadomości poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS lub świadczącym usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania, firmom kurierskim i pocztowym, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
 • upoważnionym instytucjom państwowym na podstawie prawnie udokumentowanych wezwań.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy NET System Igor Białogoński w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@innomine.pl.

Antykwariat Internetowy "In Nomine" jest prowadzony przez: NET System Igor Białogoński, 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/613, NIP: 657-115-24-91, REGON: 260579547